Información Legal

DATOS IDENTIFICATIVOS

En cumprimento co deber de información recollido no artigo 10 da Lei 34/2002, de 11 de xullo, de Servicios da Sociedade da Información e de Comercio Electrónico, a continuación se reflexan os seguintes datos: A empresa titular da PAXINA WEB é ASOCIACIÓN PEÑA CELTISTA PREFERENCIA CELESTE (en adiante PC PREFERENCIA CELESTE) con domicilio social en AVENIDA DO FRAGOSO Nº92 - Cafetería Las Gradas, 36210 VIGO (PONTEVEDRA), correo electrónico: preferenciaceleste@gmail.com, teléfono contacto: 693 693 131, con número de C.I.F: G-27765775, inscrita no Rexistro de Asociacións da Xunta de Galicia co número de rexistro 2011-16083, Sección 1ª, de data 26 de decembro de 2011 e na Federación de Peñas do Real Club Celta de Vigo, S.A.D., co nº 78, en data 10 de febreiro de 2012.


INFORMACION ADICIONAL SOBRE A PROTECCIÓN DE DATOS:

1) RESPONSABLE: Quen e o Responsable do tratamento dos seus datos?

Identidade: ASOCIACIÓN PEÑA CELTISTA PREFERENCIA CELESTE - C.I.F: G-27765775
Dirección Postal: AVENIDA DO FRAGOSO Nº92 - Cafetería Las Gradas, 36210 VIGO (PONTEVEDRA)
Enderezo electrónico: preferenciaceleste@gmail.com


2) FINALIDADE: Con qué finalidade tratamos os seus datos persoais?

En PC PREFERENCIA CELESTE tratamos a información que nos facilitan as persoas interesadas para as seguintes finalidades:

Xestionar a adhesión do peñista á Peña
Organización e xestión de viaxes, actividades e/ou eventos
Solicitude de entradas nos partidos que se xoguen fora de Vigo.
Organización e xestión de concursos e sorteos


3) LIMITACIÓN PRAZO DE CONSERVACION Por canto tempo conservaremos seus datos?

Os datos proporcionados conservaranse mentres se manteña a relación ou durante os anos necesarios para cumprir coas obrigacións legais.


4) LEXITIMACION: Cal e a lexitimación para o tratamento de seus datos?

A base legal para o tratamento dos datos e o consentimento obtido do interesado.


5) DESTINATARIOS: A que destinatarios se comunicarán seus datos?

Os datos se comunicarán a:

Federación de Peñas do Real Club Celta de Vigo
Real Club Celta de Vigo e Fundación Celta de Vigo
Seguridade do Real Club Celta de Vigo
Diferentes Equipos locais
No caso dos viaxes e/ou actividades organizados: Hoteis, Seguro, Empresas de transporte, etc.


6) DEREITOS: Cales son seus dereitos cando nos facilita seus datos?

De acordo ó Regulamento Xeral de Protección de Datos (RXPD), calquera persoa ten dereito a obteren confirmación sobre si en PC PREFERENCIA CELESTE estamos tratando datos persoais que lles concirnen, ou non.

As persoas interesadas teñen dereito a acceder ós seus datos persoais, así como a solicitar a rectificación dos datos inexactos ou, no seu caso, solicitar súa supresión cando, entre outros motivos, os datos xa non sexan necesarios para os fins que foron recollidos.

En determinadas circunstancias, os interesados poderán solicitar a limitación do tratamento de seus datos, en cuxo caso unicamente os conservaremos para o exercicio ou a defensa de posibles reclamacións.

En determinadas circunstancias e por motivos relacionados con súa situación particular, os interesados poderán opoñerse o tratamento de seus datos. PC PREFERENCIA CELESTE deixará de tratar os datos, salvo por motivos lexítimos imperiosos, ou o exercicio ou a defensa de posibles reclamacións.

O interesado ten dereito a retirar o consentimento en calquera momento, sen que elo afecte a licitude do tratamento baseado no consentimento previo a súa retirada.

Para obter información adicional sobre seus dereitos visite a páxina Web da Axencia Española de Protección de Datos (https://www.agpd.es/).

Para exercer seus dereitos pode escribirnos un correo electrónico a preferenciaceleste@gmail.com no que debe identificarse axuntando copia de seu DNI e indicar o dereito que desexa exercer e o motivo.


7) PROCEDENCIA: Como obtivemos seus datos?

Os datos persoais que tratamos en PC PREFERENCIA CELESTE proceden do propio interesado ou dalgunha persoa autorizada polo mesmo.
As categorías de datos que se tratan son:
Datos de identificación. (Nome e apelidos, data de nacemento, DNI, teléfono de contacto e E-mail de contacto).
Datos Económicos (Pago da cuota e custes viaxes).

Non se tratan datos especialmente protexidos.


Podes consultar os nosos Estatutos, premendo no seguinte enlace: ESTATUTOS
Podes consultar o noso Regulamento Interno, premendo no seguinte enlace: REGULAMENTO